تماس با موکت نگین
آدرس: مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز ۲ - اندیشه ۴ - شرکت موکت نگین مشهد  
تلفن:

۰۵۱۳۱۴۷ - ۰۵۱۳۱۴۸ و ۴-۰۵۱۳۵۴۱۳۵۰۱          دورنگار: ۳۵۴۱۳۵۰۵

 
  ایمیل: neginmoquette@gmail.com  

 

 

آدرس : مشهد -

شهرک صنعتی توس-فاز 2- اندیشه4- موکت نگین مشهد

 

تماس با مدیر

 
soap2day