تماس با موکت نگین
آدرس: مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز ۲ - اندیشه ۴ - شرکت موکت نگین مشهد
تلفن: ۳۱۴۷ - ۷۱۴۸ و ۰۵۱۳۵۴۱۳۵۰۱-۴          دورنگار: ۳۵۴۱۳۵۰۵
ایمیل: neginmoquette@gmail.com


آدرس : مشهد -

شهرک صنعتی توس-فاز 2- اندیشه4- موکت نگین مشهد

تماس با مدیر